+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

 

 

REGULAMIN

przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego

Rozdział I Przepisy ogólne

 • 1
 1. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu, zwany dalej regulaminem, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez Zakład.
 2. Usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Wałcz są bezpłatne.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • operator (przewoźnik) – Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu (ZKM Sp. z o.o.),
  • pojazd – środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym,
  • przewóz – transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora,
  • asażer – osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3),
  • bilet - dokument przewozu – nośnik informacji w postaci papierowej albo elektronicznej, uprawniający pasażera do przejazdu środkiem transportu wykorzystywanym przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym poza terenem Gminy Miejskiej Wałcz;
  • skasowanie biletu – należy przez to rozumieć nadanie biletowi cech ważności za pośrednictwem:
   1. kasownika umieszczonego w pojeździe,
   2. stosownej aplikacji w telefonie komórkowym – w przypadku biletów elektronicznych nabywanych za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie funkcjonującym w Wałczu – SkyCash.
  • kontroler – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Prezesa Zarządu ZKM z o.o. w Wałczu do kontroli dokumentów przewozu i dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów w pojazdach komunikacji miejskiej.
 4. Za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się moment wejścia do
 • 2

Pasażerowie       oraz     obsługa     pojazdów     i    kontrolerzy     biletów    są    obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

  


 3

 1. Obsługa pojazdu i kontrolerzy biletów obowiązani są do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Pasażerowie obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom osób, o których mowa w ust. 1. W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa pojazdu obowiązana jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej

 

 • 4

Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

 • 5

Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.

Rozdział II Przewóz osób

 • 6
 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach lub stacjach po zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające
 2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
  • podczas ruchu pojazdu,
  • przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
  • po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd
  • pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku lub stacji na trasie:
   1. gdy jest to wyznaczony przystanek lub stacja dla wysiadających,
   2. gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy,
   3. gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,
   4. na polecenie obsługi
 1. Wsiadanie pasażera do pojazdu na przystankach lub stacjach krańcowych dozwolone jest za zgodą obsługi pojazdu, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po zakończeniu przerwy przysługującej kierowcy na posiłek ,po podstawieniu pojazdu na przystanek lub stację początkową.
 2. Obsługa pojazdu jest obowiązana podstawić autobus na przystanek początkowy niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

   

 • 7

Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

 • 8

Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" powinien o tym uprzedzić obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku – dać znak przez wyraźne podniesienie ręki. Wskazane czynności winny być dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

 • 9

Obsługa pojazdu sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu.

 • 10
 1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
  • osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży,
  • inwalidów (osób niepełnosprawnych),
  • wózków dziecięcych.
 2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc.
 3. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek dziecięcy w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu z zachowaniem postanowień 14.
 • 11
 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z pojazdu lub przystanku, bądź niedopuszczone do skorzystania z przewozu. W takim przypadku pasażerom nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualny
 2. Osoby nieposiadające ważnego biletu, odmawiające zapłacenia należności za przewóz i odmawiające okazania dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów, mogą być usunięte z
 • 12

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

 

      13

 1. W pojazdach      lokalnego      transportu      zbiorowego      oraz     na     przystankach pasażerom zabrania się:

 

 • otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
 • używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia,
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu, przystanku,
 • przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,
 • korzystania z telefonu komórkowego w miejscach oznaczonych odpowiednim znakiem graficznym (piktogramem),
 • żebrania i sprzedaży obnośnej,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju,
 • wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,
 • kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody,
 • zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów.
 1. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, niezależnie od ograniczeń określonych w 1 pasażerom zabrania się także palenia tytoniu.

  

Rozdział III

Przewóz bagażu

 • 14
 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeństwu
 2. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 3. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień 1 lub ust. 2, obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

  

 • 15

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

 • przedmiotów, które    mogą     wyrządzić    szkodę     innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić

lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.),

 • przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,
 • przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 • przedmiotów, których     przewóz     środkami      transportu      publicznego      jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów.
 • 16
 1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:
  • małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,
  • psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na
 2. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).
 • 17

Na żądanie innych pasażerów, obsługi pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasażer jest obowiązany:

 • umieścić przewożony      bagaż     tak,    aby     nie    utrudniać     innym     osobom korzystania z pojazdu,
 • opuścić pojazd     wraz     z    przewożonym      zwierzęciem,      jeżeli     jest     ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami § 16,
 • opuścić pojazd     wraz    z    przewożonym      bagażem,      jeżeli     obejmuje     on przedmioty określone w § 15,
 • okazać dokument, o którym mowa w 16 ust. 2.

 

 • 18

Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

 

 Rozdział IV

Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów

 • 19
 1. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, jest obowiązany skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
 2. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego dopuszcza się sprzedaż biletów jednorazowych przez obsługę pojazdów za odliczoną kwotę.
 3. Obsługa pojazdu może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach.
 4. W przypadku konieczności zakupu biletu u obsługi pojazdu pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu obowiązany jest udać się do obsługi pojazdu celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie biletu skasować go w najbliższym kasowniku.
 5. Brak możliwości nabycia biletu u obsługi pojazdu, będącej jedynie uzupełnieniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów, nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego
 • 20
 1. Jeżeli bilet nie został skasowany pomimo istnienia takiego wymogu, pasażer nie może legitymować się takim biletem jako uprawniającym do
 2. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub skasowanego biletu jednorazowego.
 3. Nieważny jest bilet jednorazowy użyty przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie tego biletu.
 4. Nieważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisu elektronicznego, numeru biletu lub danych osobowych w przypadku biletu imiennego.
 5. Nieważny jest bilet imienny, na którym po naniesieniu zewnętrznych cech biletu imiennego (imię, nazwisko, adres użytkownika biletu), zostały one w jakikolwiek sposób poprawione, zmienione lub usunięte.
 6. Nieważny jest bilet imienny, bez okazania dodatkowego dokumentu ze zdjęciem użytkownika
 7. W przypadku utraty czytelności lub zmiany danych, o których mowa w ust. 5, pasażer jest obowiązany do niezwłocznej wymiany nośnika biletów imiennych z jednoczesnym przekodowaniem niewykorzystanej części biletu. Wymiana nośnika, po wystawieniu opłaty dodatkowej, nie powoduje anulowania wezwania do zapłaty.

 

 • 21

Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów, posiadający podczas przeprowadzania kontroli biletów na widocznym miejscu identyfikator (Upoważnienie) zawierający:

 • napis Kontroler biletów Zakład Komunikacji Miejskiej z o.o. w Wałczu",
 • numer identyfikacyjny (służbowy) kontrolującego,
 • zdjęcie kontrolującego,
 • okres ważności dokumentu,
 • zakres upoważnienia,
 • pieczęć i podpis
 • 22
 1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.
 2. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.
 • 23
 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:
  • braku odpowiedniego lub ważnego biletu lub,
  • braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub,
  • naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej.

 1. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.
 2. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
 3. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym
 • 24

W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę, do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

 

 

      25

 1. W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, sprawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie.
 2. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.
 3. Przepisy 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

 1. W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, sprawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie.
 2. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.
 3. Przepisy 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 • 26
 1. Wnioski, skargi oraz odwołania w sprawach związanych z przewozem osób i bagażu rozpatruje Zarząd Zakładu Komunikacji Miejskiej z o.o. w Wałczu lub inna upoważniona przez niego osoba.
 2. Wnioski, skargi oraz odwołania, o których mowa w 1, mogą być składane pisemnie lub ustnie w siedzibie Zakładu.
 • 27

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 8 ze zmian).