+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG

przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Wałcza obowiązujący od dnia 1 listopada 2014 r.

ULGA 100 % (przejazdy bezpłatne)

1. Dzieci do 4 roku życia.
2. Dzieci pięcioletnie niepełnosprawne i uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka wraz z opiekunem.
3. Osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem lub przewodnikiem.
4. Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zamieszkałe na terenie powiatu wałeckiego.
5. Osoby posiadające tytuł „Honorowego Obywatela miasta Wałcza”.
6. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.
7. Posłowie i senatorowie.
8. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem.
9. Osoby, które ukończyły 70 rok życia.
10. Osoby ociemniałe i niesłyszące legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.
11. Osoby represjonowane zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z represją.

ULGA 50 %

1. Emeryci i renciści.
2. Dzieci od czwartego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 22 roku życia.
4. Osoby nieme legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.
5. Studenci - osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich..
6. Kombatanci i osoby represjonowane.

 

Uwaga: Warunkiem koniecznym do skorzystania z przejazdów ulgowych jest posiadanie dokumentu poświadczającego uprawnienie do odpowiedniej ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.